Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
DOTACJE NA INNOWACJE

"Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami"Nazwa beneficjenta: Zakłady Chemiczne Anser sp. z o.o.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-055/14-00
Zasięg: międzynarodowy (Ukraina, Białoruś, Słowacja)
Rynek docelowy: Polska i zagranica
Wartość projektu: 498 956 zł
Kwota dofinansowania: 349 269,20 zł
Okres realizacji: 1.07.2014r - 30.09.2015r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy B2B pozwalającej zautomatyzować procesy biznesowe realizowane na linii ZAKŁADY CHEMICZNE "ANSER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Partnerzy. Planowane stworzenie platformy B2B zautomatyzuje procesy biznesowe, zachodzące pomiędzy ZAKŁADY CHEMICZNE "ANSER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a Partnerami biznesowymi, którzy będą mogli realizować współpracę za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W ramach projektu wdrożone zostaną technologie elektroniczne wymiany danych prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej. Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej, czyli tzw. cienkiego Klienta. Rozwiązanie informatyczne, będące przedmiotem projektu, to budowa platformy automatycznej wymiany danych typu B2B, funkcjonującej w oparciu o nowoczesny workflow, która pozwoli na automatyzacje zidentyfikowanych na etapie przygotowań założeń do wdrożenia systemu B2B, procesów biznesowych.

DOTACJE NA INNOWACJE

"Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wyrobów chemii budowlanej"Nazwa beneficjenta: Zakłady Chemiczne Anser sp. z o.o.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-10-034/09-00
Wartość projektu netto: 8 603 000 zł
Kwota dofinansowania: 5 161 800 zł
Okres realizacji: 1.04.2013r - 31.03.2014r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

"Nowe technologie przyjazne dla środowiska wykorzystujące surowce odnawialne w produktach chemii budowlanej"


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Nazwa beneficjenta: Zakłady Chemiczne Anser sp. z o.o.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG. 01.04.00-14-161/10-00
Wartość projektu netto: 5 449 500 zł
Kwota dofinansowania: 2 686 405 zł
Okres realizacji: 1.05.2011r-30.06.2013r.

Celem ogólnym projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych nad wykorzystaniem surowców odnawialnych i odpadowych w chemii budowlanej, zmierzających do pozyskania nowej wiedzy, która doprowadzi do innowacyjnych rozwiązań technologicznych w skali co najmniej krajowej. Projekt bezpośrednio przyczyni się do powstania nowych lub udoskonalenia istniejących w ofercie firmy produktów chemii budowlanej. Podstawowymi surowcami wykorzystanymi do opracowania technologii produkcji nowych półproduktów i produktów chemii budowlanej, będą oleje roślinne ze źródeł naturalnych oraz produkt odpadowy z produkcji biopaliw i innych syntez chemicznych -gliceryna. Proponowany projekt przyczyni się realizacji celów „strategii zrównoważonego rozwoju” UE – spowolnienia wyczerpywania się zasobów surowcowych oraz nieodwracalnych zmian zachodzących w środowisku.